Privacybeleid

SV Productions respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door SV Productions worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.sv-productions.nl (hierna: “de website”). SV Productions acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. SV Productions zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

SV Productions verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

1 – Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en SV Productions of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst

Van deze grondslag is sprake wanneer u gebruik maakt van de diensten SV Productions of bijvoorbeeld een offerte daarvoor hebt aangevraagd.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt SV Productions uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zoals met derde-dienstverleners met wie SV Productions samenwerkt bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening, een drukkerij voor het verzorgen van met u overeengekomen drukwerk of een transportbedrijf voor het bij u bezorgen van door u besteld drukwerk.

Indien u eens een overeenkomst met SV Productions hebt gesloten, mag SV Productions u zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over nieuwe ontwikkelingen in zijn dienstverlening toesturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Voor in het kader van de uitvoering van overeenkomsten noodzakelijke correspondentie, kunt u zich niet afmelden.

2 – Een gerechtvaardigd belang van SV Productions

Van deze grondslag is sprake bij:

a) het door SV Productions automatisch delen van uw persoonsgegevens met de door SV Productions ingeschakelde hostingpartij. Dit is nodig om de middels de website verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website en emailvoorzieningen van SV Productions deugdelijk te kunnen laten werken;

b) het door SV Productions verstrekken van uw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van SV Productions te kunnen verzorgen. In dit kader maakt SV Productions tevens gebruik van boekhoudsoftware waardoor uw persoonsgegevens bij de exploitant van deze software kunnen worden opgeslagen;

c) het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen;

d) het gebruik van clouddiensten voor de opslag van persoonsgegevens;

e) het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur aan SV Productions te kunnen aanbieden.

In het kader van deze wettelijke grondslag verwerkt SV Productions uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om het genoemde gerechtvaardigde belang te dienen.

3 – Uw toestemming

Van deze grondslag is sprake wanneer:

a) u telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op de website of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met SV Productions, of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt of zich inschrijft voor ontvangst van nieuwsbrieven;

b) u toestemming hebt gegeven om uw review op de website te plaatsen;

c) SV Productions uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien SV Productions meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal SV Productions u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.


In dit kader verwerkt SV Productions uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Indien u zich voor de ontvangst van nieuwsbrieven hebt ingeschreven, kunt u zich voor de verdere ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

4 – Een wettelijke verplichting

Van deze grondslag is sprake wanneer SV Productions moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven

Europese Economische Ruimte

SV Productions slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die SV Productions verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van SV Productions daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt SV Productions er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. SV Productions zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van SV Productions hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie SV Productions persoonsgegevens deelt. SV Productions zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van SV Productions vallen, evenals door SV Productions ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover SV Productions de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal SV Productions de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als SV Productions, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die SV Productions gebruikt

SV Productions gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt SV Productions gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt SV Productions gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om SV Productions te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij SV Productions een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die SV Productions verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt SV Productions u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SV Productions zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door SV Productions slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. SV Productions legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Productions, kunt u contact opnemen met SV Productions. SV Productions helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Productions of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen